CURS CONTABIL

Înscrie-te acum!

CONTABIL
Curs de specializare
Cod COR:
331302, Curs Autorizat
Durată: 120 ore (60 teorie + 60 practică)
Preț: 1.000 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu sau fară diplomă de bacalaureat.


Cursul de CONTABIL se desfășoară pe următoarele module:
1. BAZELE CONTABILITATI ( Primară,Financiară,Fiscală,Contabilitate de gestiune,Contabilitate Informatizată.)
2. Contabilitatea Firmelor.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


I.     Contabilitate Primară:
Dacă doriti să profesați în domeniul contabil, vă recomandăm să începeti cu:

1.    Gestionarea, Corectarea și Arhivarea Documentelor:
a) Factură clienti:
–  Aplicații: livrări de bunuri, prestări de servicii, avansuri, discounturi, stornări;
b) Factură furnizori:
– Notă de recepție. Aplicații practice la recepția bunurilor.
c) Avizul de însoțire a mărfii. Aplicații practice: achiziții/livrări de bunuri.
– Facturarea în urma emiterii avizului.
d) Documentele aferente gestiunii:
– Nota de predare-primire;
– Bonul de consum;
–  Fișa de magazie.
2.    Întocmirea/completarea documentelor primare – Mijloace bănești și decontările:
a) Chitanța.
b) Dispoziția către casierie (de plată/ de încasare).
c) Ordinul de deplasare – Decontul de cheltuieli.
d) Documente privind depunerea și ridicarea de numerar.
e) Ordinul de plată – Bilet la ordin – Cambia.

II.     Contabilitate Financiară:
Acest modul este structurat pe următoarele capitole:
–  analiza contabilă pentru fiecare operațiune și se întocmesc notele contabile care se vor introduce în softul contabil în scopul obținerii documentelor de sinteză;
–  întocmirea declarațiilor fiscale;
–  întocmirea balanței de verificare;
–  întocmirea bilanțului contabil.

Cursul este practic, cu aplicabilitate imediată și are ca scop prezentarea operațiunilor contabile curente întâlnite într-o societate comercială.
Monografiile contabile conțin și documentele primare care stau la baza operațiunilor, astfel încât modul de lucru este similar cazurilor reale întâlnite în practică.
Pentru a urma acest curs sunt necesare noțiuni de Contabilitate primară.

III.      Contabilitate Fiscală:
Acest modul este structurat pe următoarele capitole:
1.    TVA.
STUDII DE CAZ
– Legislaţie aplicabilă. Persoane impozabile/neimpozabile. Sediu fix/stabilit în România. Livrări/prestări efectuate în ţară.
– Achiziții intracomunitare. Cursul de schimb valutar utilizat. Baza de impozitare la import. Ajustarea bazei de impozitare.
– Operaţiunile impozabile în România. Cotele de TVA. Scutiri. Exercitarea opțiunii de taxare.
– Scutiri pentru export/operațiuni intracomunitare. Justificarea scutirii. Regimul fiscal al bunurilor distruse/lipsă din gestiune.
– Exigibilitatea TVA.
APLICAREA TVA LA ÎNCASARE:
– Mecanismul de deducere a TVA și rambursarea TVA. Persoane impozabile cu regim mixt.
– Înregistrarea în scopuri de TVA. Documente și evidențe. Factura, Autofactura, Avizul de însoțire a mărfii.
– Corectarea facturilor din proprie inițiativă/în timpul inspecției fiscale. Efectele corectării asupra obligatiilor fiscale.
– Raportarea erorii prin decontul de TVA. Raportarea erorii prin declarațiile informative.
– Evidența operațiunilor din sfera TVA. Jurnalele pentru vânzări/cumpărări.
– Decontul de TVA. Instrucțiuni de completare. Corectarea erorilor din decontul de TVA.
– Perioada fiscală. Notificarea perioadei fiscale. Declarația 010. Declarația 092.

2.    IMPOZITUL PE PROFIT.
STUDII DE CAZ.
– Contribuabili;
–  Sfera de cuprindere a impozitului;
–  An fiscal;
–  Cote de impozitare;
–  Calculul profitului impozabil;
–  Plata impozitului pe profit;
–  Pierderi fiscale.

IV.    Contabilitatea de Gestiune și a Calculației Costurilor:
1.    Sistemul metodelor de calculație a costurilor:
–    Trăsăturile generale privind metodele de calculație a costurilor;
–    Metode de calculație a costurilor: definiție, clasificare;
2.    Metode de contabilitate de gestiune și calculație a costurilor (9):
–    Organizarea postcalculului şi a sistemului de documente 9 privind cheltuielile de producţie şi producţia obţinută;
–    Conturile de gestiune: conținutul economic și funcția contabilă;
–    Etapele metodologice privind contabilitatea de gestiune (14) şi calculaţia costurilor potrivit metodelor de tip total şi lucrările (14) implicate de aceasta;
–    Definiția și clasificarea metodelor de contabilitate de gestiune și de calculație calculație a costurilor (18);

V.    Contabilitate Informatizată:
Fiecare cursant va avea propriul lui calculator care va fi utilizat pe toata durata cursului.

Acest modul este structurat pe următoarele capitole:
a)    Prezentarea soft-ului de contabilitate SAGA.
Veţi învăţa să folosiţi programul de contabilitate SAGA,  adaugând un plus de experiență contabilității financiare, facilitând evidența contabilă cu ajutorul calculatorului.
Cursanții vor primi o monografie contabilă cu operațiile contabile ce se desfășoară la o societate comercială.
b)    Cursanții vor înregistra documentele primare, vor întocmi notele contabile și le vor introduce în softul SAGA.
c)    Cursanții prelucrează datele introduse și întocmesc declarațiile fiscale, balanta și bilanțul contabil.
Întocmirea balanței de verificare presupune:
–    Colectarea documentelor necesare;
–    Intocmirea Balantei de verificare;
–    Verificarea soldurilor finale;
Întocmirea bilantului contabil presupune:
–    Colectarea datelor necesare;
–    Introducerea datelor în formatul bilanțier;
–    Verificarea corelațiilor bilanțiere;
–    Întocmirea anexelor la bilanț.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de studii medii;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).